top of page

Algemene voorwaarden

 

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle fotografie door Rieneke Welboren, handelt onder de naam: Rien Captures.

Bij het boeken van een fotoshoot of complete reportage gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van Rieneke Welboren. Deze zijn hieronder na te lezen.

Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Gegevens fotograaf

Website: www.riencaptures.nl

Telefoon : 06 43211910

Kvk : 80713904

BTW : ID NL003482336B40

 

Offertes

Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij de opdracht zijn de foto’s op hoge resolutie zonder watermerk inbegrepen.

De prijzen genoemd in offertes zijn 72 uur geldig. Alle genoemde prijzen in offertes zijn inclusief wettelijke belastingen (BTW) binnen Nederland.

Nadat de offerte is betaald, wordt de offerte een overeenkomst en wordt de betreffende shoot/reportage definitief gereserveerd.

 

Wijzigingen in de offerte

Het pakket kan niet worden verkleind. Indien het pakket na boeking wordt uitgebreid naar een ruimer pakket gelden de op dat moment geldende tarieven, welke kunnen afwijken van de tarieven in de offerte, omdat de tarieven van Rieneke regelmatig kunnen wijzigen door prijsstijgingen.

 

Locaties

Voor fotografie op locatie: Men is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van de definitieve locatie voor de fotoshoot. Rieneke denkt uiteraard graag

mee en kan adviseren. Let er op om een alternatief te zoeken bij slecht weer, indien u in dit geval buiten geen foto’s wenst te maken.

Indien een bepaalde locatie gewenst is tbv de fotoreportage, is de opdrachtgever verantwoordelijk voor alle locatievergoedingen zoals toegangskosten, parkeren etc. Deze kosten worden nadat de fotoshoot heeft plaatsgevonden, in rekening gebracht. Foto’s zullen pas worden aangeleverd, nadat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

 

 

Levering fotomateriaal

Voor familie-, zwangerschaps- en newbornfotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie, binnen vier weken na de shootdatum digitaal via Wetransfer geleverd, tenzij anders is overeengekomen.

Voor geboortefotografie: De bewerkte foto’s worden in hoge resolutie in jpg, binnen vier weken na de geboortedatum via Wetransfer afgeleverd. De beeldselectie van de geboortereportage wordt door Rieneke gedaan, er is geen inzage in de bestanden mogelijk en de nabewerking wordt door

Rieneke bepaald. Hierin heeft de opdrachtgever geen inspraak.

Bij een geboortereportage worden minimaal 70 foto’s geleverd, waarvan een gedeelte in zwart/wit-bewerking zal zijn. Het is mogelijk om binnen 48 uur na de geboorte een foto te ontvangen die gebruikt kan worden voor op het geboortekaartje. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden, mits gebruik wordt gemaakt van naamsvermelding van Rien Captures.

Indien naamsvermelding achterwege blijft, ontvangt Rieneke daar een vergoeding van € 35, - voor.

Alle foto`s worden naar gebruikelijke normen bewerkt, zoals dat nodig is bij RAW bestanden op de voor Rieneke            typerende wijze van bewerken.

Foto`s voor het album kunnen eventueel een aanvullende

bewerking krijgen. Het wordt door de fotograaf bepaald welke foto’s hier voor in aanmerking komen en welke bewerkingen dit zijn. Ruwe bestanden worden niet geleverd, aangezien het eindresultaat na editen het eindproduct is voor het album, uiteraard in hoge resolutie in jpg.

 

Foto’s en gebruik (zie ook auteursrecht) Voor geboortefotografie:

Er worden minimaal 70 foto’s geleverd.

De fotograaf mag naar eigen, creatieve, inzicht de foto’s maken. De
opdrachtgever mag de foto’s zoveel laten bijmaken als men zelf wil en uiteraard gebruiken voor privé-doeleinden. De foto’s mogen op social media natuurlijk ook gewoon gedeeld worden; vermeld aub wel altijd de website of zakelijke social media pagina(‘s) van Rieneke, kortom met de

naamsvermelding, er duidelijk bij. Publicatie van de afbeeldingen op een persoonlijke website (dus niet commercieel) is toegestaan, mits gebruik gemaakt wordt van de volgende copyright vermelding:

foto: Rieneke Welboren (www.riencaptures.nl).

Algemeen:

Het is niet toegestaan de door Rieneke aangeleverde foto’s zelf nog bij te

snijden (foto anders kaderen) of te bewerken d.m.v. kleur- en andere bewerkingsfilters via telefoon, Instagram, Facebook, Photoshop etc. De foto's dienen altijd in originele staat, zoals aangeleverd door Rieneke,

gebruikt te worden.

 

Auteursrecht :

Het auteursrecht van de foto berust ten alle tijden bij de fotograaf.

Het is niet toegestaan foto’s van fotograaf, in welke vorm dan ook, aan te passen en deze vervolgens op internet te plaatsen.

Bij het leveren van de foto’s heeft de opdrachtgever recht tot reproductie voor eigen gebruik.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken en/of te publiceren in gedrukte media of op internet, tenzij hiervoor een licentie is afgegeven, Deze licentie voorwaarden staan, indien van toepassing, vermeld in de offerte en op de betreffende licentiefactuur.

Het is tevens niet toegestaan foto’s in te sturen naar fotowedstrijden zonder nadrukkelijke toestemming van de fotograaf.

De klant geeft de fotograaf toestemming voor het gebruik van de gemaakte foto’s voor promotie doeleinden. Zoals, maar niet beperkt tot; blog, portfolio, social media, flyers, exposities, wedstrijden. De klant kan schriftelijk of per email vóór de fotoshoot aangeven hier bezwaar tegen te maken. De fotograaf zal dan de foto’s niet gebruiken. Voor geboortefotografie geldt dat de fotograaf geen foto’s, zonder overleg en toestemming, online plaatst. Voor geboortefoto’s zal ten alle tijden voor gebruik eerst overleg gevoerd worden tussen fotograaf en opdrachtgever.

 

Meefotograferen

Er zullen naast de fotograaf geen andere professionele fotografen

ingehuurd worden voor de betreffende opdracht. Overige personen in de hoedanigheid van gasten of familie is het toegestaan te fotograferen, echter zonder daarbij de fotograaf te hinderen of de door de fotograaf opgezette poses en settings e.d. ‘mee’ te fotograferen. Mochten gasten zich hinderlijk opstellen en fotograaf hierdoor belangrijke momenten missen, of wanneer gasten gebruik maken van flitslicht, waardoor belangrijke momenten worden gemist en/of niet kunnen worden vastgelegd zoals gewenst, dan kan de fotograaf hier niet aansprakelijk voor worden gesteld.

Indien de opdrachtgever een professionele videograaf inhuurt, dan zal de opdrachtgever aangeven of fotograaf of videograaf de momenten moet vastleggen op het moment dat het niet mogelijk blijkt samen te werken vanaf het beste punt. Rieneke zal haar best doen tot het beste eindresultaat te komen voor zowel videograaf als fotograaf.

 

Eigendom Foto’s

Rieneke blijft eigenaar van de door haar gemaakte foto’s en het is daarom niet toegestaan de fotobestanden te verkopen voor commercieel gebruik zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

 

Bewaren bestanden

De klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back up van de aangeleverde bestanden. Bestanden worden sowieso minstens een tweetal maanden bewaard vanaf het moment van versturen van de

foto’s en het is aan te raden om zelf een aantal kopieën te maken als back up!

Niet gebruikt materiaal is in een later stadium niet opvraagbaar of opeisbaar.

 

Wijze van betalen

Betaling na ontvangst van de factuur, binnen 2 weken na factuurdatum, tenzij anders vooraf is overeengekomen. Betaling dient bij een geboortefotografie vooraf plaats te vinden, tenzij anders overeengekomen.

Bij geboortefotografie bestaat de mogelijkheid om in twee termijnen te betalen, waarbij de tweede termijn na de geboorte (en vóór aanlevering van de foto’s) wordt voldaan.

 

Technische problemen.

Rieneke zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur van Sony in het hoogwaardig segment. Rieneke zorgt voor een

gedegen back-up en risicospreiding.

Bij technische problemen is Rieneke niet aansprakelijk voor eventueel

geleden schade en/of gemaakte kosten. In geval van overmacht, bijvoorbeeld bij externe oorzaken zoals brand, file, diefstal of een defecte geheugenkaart is iedere aansprakelijkheid van Rieneke uitgesloten.

 

 

Annulering en/of ziekte

Bij annulering of overmacht (bijvoorbeeld  ziekte) van Rieneke wordt u z.s.m. op de hoogte gesteld. Rieneke zal proberen een back up fotograaf te regelen. Hier kunnen geen rechten en/of garanties aan worden ontleend, echter, Rieneke beschikt over een uitgebreid netwerk

van (geboorte)fotografen die voor vervanging zorg kunnen dragen.

 

Onmacht

In alle gevallen van schade door afwezigheid van de fotograaf door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van de fotograaf beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan fotograaf voldane bedragen of door het aanbieden van één van de vervangende fotografen. Indien men kiest voor een terugbetaling zal deze binnen 10 werkdagen na de geboorte geschieden. Rieneke zal, indien

gewenst door de opdrachtgever, proberen binnen haar netwerk een vervangende fotograaf te regelen voor de geboortedag, echter kunnen hier geen rechten aan worden ontleend.

Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder maar niet beperkt tot het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of ongeval zal de opdracht voor zover mogelijk is naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

Bij tussentijdse verplaatsingen van locatie is Rieneke niet verantwoordelijk

voor onverwachte vertragingen, of planfouten waardoor zij fotomomenten mist.

 

Privacy en persoonsgegevens

De fotograaf zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, etc.) openbaar maken of doorgeven aan derden. Een kopie van de gemaakte afspraken, het contract & persoonsgegevens wordt indien nodig slechts gedeeld met een vervangende fotograaf.

Indien klant een product bestelt kan Rieneke er voor kiezen deze rechtstreeks bij de opdrachtgever te laten bezorgen. In dat geval zullen de adresgegevens van de opdrachtgever worden doorgegeven aan de leverancier voor de verzending van het product.

In de bestandsnamen van foto’s worden geen persoonsgegevens gebruikt. Zo zullen de foto’s niet naar voren komen in online zoekmachines, wanneer er op de namen van opdrachtgevers wordt gezocht.

 

Geboortefotografie

Iedere bevalling is anders en Rieneke fotografeert de situatie zoals deze zich voordoet. Hierdoor kan het voorkomen dat de opdrachtgever niet de foto’s ontvangt die hij/zij voor ogen had (bijvoorbeeld een badbevalling wordt onverwachts een ziekenhuisbevalling). Wanneer door zorgverleners tijdens de bevalling wordt aangegeven dat fotograferen (al dan niet tijdelijk) niet (langer) is toegestaan, staakt Rieneke haar activiteiten. Deze zullen weer worden opgepakt, zodra door de zorgverleners wordt aangegeven dat dit weer is toegestaan. Wanneer de zorgverlener onverhoopt of onverwachts geheel toegang weigert, waardoor de fotografie niet kan uitvoeren, zal er vervangende fotografie aangeboden worden, zoals bijvoorbeeld een fresh48-, een newbornshoot- of een gezins/ familiereportage. De opdrachtgever kan de fotograaf voor dergelijke omstandigheden niet in gebreken stellen, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling.

 

De opdrachtgever mag verwachten dat Rieneke niet meer dan 45 minuten

nodig heeft om zich klaar te maken om richting de overeengekomen plaats van de geboorte te vertrekken. Hierbij is geen rekening gehouden met de geschatte reistijd. De reistijd dient hier bij op te worden geteld.

 

Indien Rieneke later aanwezig is en de geboorte van de baby mist, bijvoorbeeld (maar niet uitgesloten tot), omdat dit onverwacht snel is gegaan, zal Rieneke alle momenten ná de geboorte vastleggen en voldoende foto’s schieten om toch minimaal 70 foto’s af te leveren. Er is in deze situatie geen sprake van een restitutie en het volledige bedrag dient betaald te worden.

 

Rieneke fotografeert zonder flitslicht. Hoewel er gebruik wordt gemaakt van lichtgevoelige apparatuur kan er zonder voldoende licht niet naar wens gefotografeerd worden. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat er voldoende licht aanwezig kan zijn in de ruimte waar de bevalling plaats zal gaan vinden.

 

Met het voldoen van de betaling gaat de opdrachtgever akkoord met de wijze van betaling zoals vooraf in de offerte stond vermeld. Afhankelijk van de voorkeur van de opdrachtgever kan dit in één termijn of in twee termijnen zijn. Een geboortereportage wordt alleen definitief gereserveerd na het bevestigen van de algemene voorwaarden van Rieneke én het

betalen van de vooraf toegezonden offerte. Van het totaalbedrag betreffen

€250,- reserveringskosten. Bij annulering van een geboortereportage zal dit bedrag, € 250,-, in geen enkel geval worden gerestitueerd. Wanneer er wordt geannuleerd binnen 3 maanden voordat de bevalling plaats zal gaan vinden, zal dit bedrag € 375 euro bedragen.

Indien de opdrachtgever verzuimt Rieneke te bellen, wanneer de

geboorte/bevalling plaatsvindt, is de opdrachtgever het totaalbedrag verschuldigd aan Rieneke, dus óók een eventuele tweede termijn.

 

 

Disclaimer

Rieneke is niet verantwoordelijk voor enige schade die de klant kan lijden.

Rieneke geeft geen garanties voor schade die voortkomt uit het gebruik van haar diensten. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verlies van gegevens dat voortkomt uit technische schade, vertragingen, niet aankomen, of verkeerde aflevering, en alle onderbrekingen van diensten veroorzaakt door Rieneke.

Algemene voorwaarden Bruidsfotografie 2023.

Bij het maken van een afspraak gaat het bruidspaar akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

Fotograaf
Rien Captures zal met professionele en reserve apparatuur de huwelijksreportage van het bruidspaar verzorgen. Rien Captures zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken is.

Uitvoering van de opdracht
Rieneke zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren, in de stijl waarin ze gebruikelijk werkt.
Rieneke levert de beelden af in haar eigen gehanteerde stijl.

Aanbetaling
Rieneke vraagt bij reservering van de trouwdatum een aanbetaling van 250 Euro.
Rieneke Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na het sturen van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard.
Rieneke levert haar producten nadat de betaling ontvangen is.  

Betalingsvoorwaarden
Rieneke zal het verschuldigde bedrag in een factuur sturen naar het bruidspaar.
Het bruidspaar heeft een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.

Producten en levering
Rieneke stuurt na de trouwdag een preview via WeTransfer en de gehele galerij via een usb stick.
Rieneke levert minimaal het aantal foto’s dat in het pakket beschreven staat.
Rieneke levert haar bestanden digitaal.
Rieneke levert geen RAW-bestanden.
Rieneke hanteert een geschatte levertijd van 8 weken.

Auteursrecht en privacy
Het auteursrecht van de foto’s berust altijd bij Rien Captures. De foto’s mogen door het bruidspaar vrij worden gebruikt, in overleg voor commercieel gebruik.
De foto’s mogen niet extra bewerkt worden door het bruidspaar.
Rieneke zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens openbaar maken of doorgeven aan derden.

Annulering en opschorting
Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan kan Rieneke, nadat opdrachtgever hiervan op de hoogte is gesteld, al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan.
Bij annuleren van de overeenkomst door het bruidspaar houdt Rieneke de reserveringskosten van 250 euro.

Ziekte
In geval van ernstige omstandigheden of ziekte waardoor Rieneke echt niet de opdracht zelf kan uitvoeren op de overeengekomen datum, zal ze haar netwerk inzetten om een geschikte vervanger te zoeken. De foto’s worden altijd door Rien Captures afgewerkt.

Portretrecht
Rieneke houdt zich het recht de beelden te mogen gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder (niet uitsluitend), de website en weblog, portfolio, social media en in drukwerk.
Rieneke mag foto's gebruiken voor fotowedstrijden en publicaties in tijdschriften.
Afwijkende afspraken worden via de mail of schriftelijk vastgelegd.

Wijzigingen van deze algemene voorwaarden
Rieneke houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
Wijzigingen worden tijdig door Rieneke aan het bruidspaar medegedeeld.

bottom of page